Eduki publikatzailea

Arabako Foru Aldundiaren eskumena da Arabako lurraldeko naturagune babestuak kudeatzea, hain zuzen ere, Ingurumen eta Hirigintza Saileko Natura Ondarearen Zerbitzuaren bidez. Zerbitzu horrek organo kudeatzailearena egiten du eta ondoko eginkizunak dauzka:

 

 • a) Urtero-urtero, aurrekontua eta kudeaketa programa prestatzea.
 • b) ) Zerbitzu propioetatik datozen funtsak eta kanpotik jasotzen diren baliabideak administratzea.
 • c) Naturagune babestuen esparruan, Natura Baliabideak Antolatzeko Planak halako eremuak babesteko ezarritako arauak edo, hala badagokio, naturagune izendatzeko arauan ezarritakoak betetzen direla jagotea eta horren ildoko txostenak egin eta baimen egokiak ematea.
 • Apirilaren 15eko 1/2014 LEGEGINTZA DEKRETUAK xedatzen duen zigor eskumena egikaritzea. Parke naturaletan, berezko organo aholkulari eta laguntzailea da, Patronatua deiturikoa, parke naturalaren organo kudeatzaileari atxikitakoa

Patronatuaren eginkizunak ondokoak dira:

 

 • a) Naturagune babestuaren alde egokitzat jotzen dituen kudeaketak sustatzea eta egitea.
 • b) Naturagunean ezarritako arauak betetzen direla jagotea.
 • c) Erabilera eta kudeaketa zuzentzeko planen proiektuak eta horien berrikuspenak onartzea.
 • d) Urteko kudeaketa programak onartzea.
 • e) Aurrekontua eta inbertsio eta jarduketen urteko programa onartzea.
 • f) Zuzendari-kontserbatzaileak prestatutako urteko jardueren eta emaitzen oroitza txostenak onartzea eta disfuntzioak zuzendu edo kudeaketa hobetzeko neurriak proposatzea.
 • g) Parke naturalaren eragin sozioekonomikoko eremuetan gauzatu behar diren konpentsazio proiektuen berri ematea.
 • h) Parke naturalak kontserbatu, hobetu eta ezagutzera emateko eta eremuko ekonomia eta gizartea garatzeko neurri egokiak proposatzea.
 • i) Parke naturalaren balioak ikertu, zabaldu eta gozatzeko jarduketak proposatu eta sustatzea.

 

Patronatuaren osaera parke natural izendatzeko dekretuan garatzen da.

 

Agiriak:

 

Aurrebista
1 nondik 42

JARDUEREN
AGENDA

 

IKUSI JARDUERAK

 

Ehiza larriko uxaldiak denbora errealean

 

IKUSI UXALDIAK
Aurrebista

Jardueren agenda

Aurrebista
Aurrebista
Aurrebista

Martxoaren 15eko 47/2016 Dekretuaren bidez, Valderejo-Sobron-Arzenako mendilerroa (ES2110024) kontserbazio bereziko eremu eta hegaztientzako babes bereziko eremu izendatu da eta naturgune babestua kontserbatzeko neurriak onartu dira.

 

Valderejo izenez ezagutzen den lurralde honetako zatia, natura eremua Parke Natural izendatu zen, urtarrilaren 14ko 4/1992 Dekretuaren bidez, Natura Baliabideen Antolamendurako Plana (NBAP) onartu ondoren urtarrilaren 14ko 3/1992 Dekretuaren bidez. Halaber, ekainaren 18ko 146/2002 Dekretuaren bidez, Parke Naturala Erabili eta Kudeatzeko II. Plan Zuzendaria onartu zen.

 

Natura 2000 Sarea osatzen duten naturagune babestuei dagokienez, 9/2021 LEGEAk, azaroaren 25ekoa, 59.2 artikuluan, ondokoa ezartzen du: “Natura-ondarearen arloan eskumenak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko sailak onartutako kontserbaziorako helburuak, arauak eta gidalerroak oinarri hartuta, lurralde historikoetako foru-organoek kontserbazio-jarduketa edo neurri egokiak onartuko dituzte guneak kontserbazio-egoera onean mantentzeko, bai eta habitat naturalak eta espezieen habitatak narriadura saihesteko neurri egokiak eta gune horien izendapena bultzatu duten espezieei eragiten dieten aldaketak saihesteko neurriak ere.”

 

Artikulu horretan ezarrita dagoena betetzeko, Valderejo-Sobron-Arzenako mendilerroa (ES2110024) KBE-HBBE Kudeaketako Gidalerro eta Neurriak ezartzen dira. Neurri horiek kontserbazio helburuak dauzkate, hain zuzen ere KBE-HBBE izendatzeko Dekretuaren II. Eranskinean, ‘Valderejo-Sobron-Arzenako mendilerroa (ES2110024) KBE-HBBEko kontserbaziorako informazio ekologikoaren, helburuen eta arauen eta jarraipen programaren dokumentua’ izenekoan ezarritakoak eta II. Eranskin horretan identifikatutako funtsezko kudeaketa elementuen arabera egituratzen dira.

 

 

 • Naturagunearen araudia:

 • Urtarrilaren 14ko 3/1992 Dekretua, Valderejo eremuko baliabide naturalen antolakuntza plana onesten duena. 
 • 4/1992 Dekretua, martxoaren 31koa, Valderejoko eremua parke natural izendatzen duena. . 
 • 47/2016 Dekretua, martxoaren 15ekoa, Honen bidez, Valderejo-Sobron-Arzenako mendilerroa (ES2110024) kontserbazio bereziko eremua eta hegaztientzako babes bereziko eremua izendatzen da, hori kontserbatzeko neurriak barne.
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 345/2017 Erabakia, ekainaren 6koa, behin betiko onarpena ematen diona Natura 2000 Sareko ES2110024 Valderejo-Sobron-Arzena mendilerroa KBE/HBBE naturagunearen kudeaketa gidalerro eta neurrien agiriari eta Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko III. Planari (EKAP).
 • 52/2007 Foru Dekretua, ekainaren 26ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez Valderejoko Parke Naturaleko erabilera murriztuko bide eta pistetan motordun ibilgailuak zirkulatzeko baimenak erregulatzen dituzten arauak onartzen dira.
 • 177/2020 Foru Agindua, irailaren 29koa, Arabako naturagune babestuetan ibilgailuak aparkatzeko arauak eta mugak ezartzekoa, COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko.
Aurrebista
Aurrebista
Aurrebista
Aurrebista
Aurrebista
Aurrebista
Aurrebista
Aurrebista
Aurrebista
1 nondik 1